GDPR

/GDPR
GDPR2019-05-03T11:19:48+00:00

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 1. Úvod

Tieto informácie vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti: Tech-Top s. r. o., so sídlom 951 76 Tesárske Mlyňany, Ambrozyho 791/2, IČO: 51058529, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43988/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle: +421 948659744alebo e-mailom na e-mailovej adrese: techtop.sk@gmail.com poprípade na www.techtop.sk

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

 1. Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Nižšie uvedené kategórie účelov spracúvania vám poskytnú rámcový prehľad o rôznych druhoch účelov spracúvania, ktoré vykonávame pri výkone činnosti. Každá kategória účelov môže mať v praxi viacero rovín, podôb, právnych základov a môže zahŕňať rozličné spracovateľské operácie.

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Výkon podnikateľskej činnosti (poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva) plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR GDPR, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

Výkon podnikateľskej činnosti (poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva) môže zahŕňať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre naše nasledovné činnosti:

 • Príprava cenovej ponuky služieb na žiadosť klienta;
 • Uzatvorenie zmluvného vzťahu s klientom vrátate predzmluvných vzťahov;
 • Overovanie totožnosti klienta;
 • Zastupovanie klientov v konaní pred stavebným úradom či inými orgánmi verejnej moci;
 • Poskytovanie stavebných rád;
 • Komunikácia s klientami a inými fyzickými osobami týkajúca sa výkonu činnosti alebo zmluvného vzťahu s klientom;
 • Prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.
Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov oprávnené záujmy podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme Článok 89 ods. 1 GDPR GDPR, Zákon o archívoch

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie štatistík o určitých Vašich osobných údajoch. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je tiež riadne vedenie a správa registratúry.

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Personalistika a mzdy plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR) GDPR, Zákonník práce, a ďalšie predpisy

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu, vrátane predzmluvných vzťahov a ich evidencia, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom, ktoré pozostáva najmä z nasledovných činností: zabezpečovanie vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, výplata miezd a odvodov, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti zamestnancov, evidencia a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, vystavovanie identifikačných preukazov zamestnancom, evidencia vydaných poverení a splnomocnení zamestnancov, evidencia vzdelávania, evidencia škôd spôsobených zamestnancami, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, zabezpečovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest zamestnancov (napr. zabezpečenie vyúčtovania, ubytovania, poistenia, leteniek, víz), poskytovanie zamestnaneckých benefitov, vykonávanie zrážok zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa osobitných predpisov, plnenie povinností voči orgánom verejnej moci, ako aj plnenie iných našich povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom.

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Účtovné a daňové účely plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva, ako aj výkon práv a plnenie daňového subjektu.

Vaše osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely získavame najmä komunikáciou s klientmi, písomnou korešpondenciou, telefonicky alebo elektronicky.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou ako aj zmluvnou požiadavkou a ich poznanie Prevádzkovateľom je potrebné na uzavretie zmluvy. V záujme uzatvorenia zmluvy je dotknutá osoba povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje, inak nebude môcť byť zmluva s Poskytovateľom uzatvorená.

 • Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.

Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. externí advokáti alebo spolupracujúci právnici, prípadne spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby a taktiež audítori či účtovníci.

Prevádzkovateľom realizovaný interiér, exteriér klienta či iný projekt pre klienta môže byť sprístupnený verejnosti prostredníctvom webových stránok Prevádzkovateľa.

V rámci výkonu vyšetrovacích právomocí je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude Prevádzkovateľ v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvaný na poskytnutie týchto osobných údajov.

 1. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k prenosu osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky.

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budú uchovávané počas trvania spolupráce s Prevádzkovateľom. V zmysle zásady minimalizácie uchovávania bude uchovávanie osobných údajov vo všeobecnosti ohraničené trvaním práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi klientom a Prevádzkovateľom.

Po ukončení zmluvnej spolupráce bude Prevádzkovateľ spracúvať len osobné údaje nevyhnutné

– na plnenie si jeho zákonných povinností Prevádzkovateľa (napr. podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – spracúvanie počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa dokumentácia týka),
– na ochranu Prevádzkovateľa (napr. z dôvodu reklamácie alebo súdneho sporu počas plynutia premlčacej doby).
 1. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania Prevádzkovateľom.

 1. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie podľa odseku vyššie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 1. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 1. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 1. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 1. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá písomným kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 1. Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 • Akým spôsobom môžete uplatniť Vaše práva dotknutej osoby?

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenej v bode I. tejto informácie,
 • e-mailom na emailovú adresu: techtop.sk@gmail.com
 • Aké automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania vykonávame?

Nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.